Bakrotisak

Kontakt

BAKROTISAK d.d.
Garešnica, Graničarska 2A

  • Centrala: +385 43 675-222
  • Direktor: +385 43 675-240
  • Tehnički direktor: +385 43 675-229
  • Direktor prodaje: +385 43 675-221
  • Služba nabave: +385 43 531-522
  • Služba prodaje: +385 43 531-357
  • Fax: +385 43 531-520
  • E-mail: direktor@bakrotisak.hr

IKT

IKT

  

 

22.12.2015  OBAVIJEST O NABAVI

 

Obavijest o nabavi 

Dokumantacija za nadmetanje

Prilog I

Prilog II

Prilog III

Prilog IV

Prilog V

Prilog VI

 

04.12.2015 OBAVIJEST O OTKAZIVANJU NATJEČAJA

 

Obavijest o otkazivanju


11.11.2015. OBAVIJEST O 2. IZMJENJENOJ DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ 2015-1

 

Obavijest o izmjeni objave o nabavi i dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog I_Ponudbeni list

Prilog II- Izjava o nepostojanju razloga za iskljucenje

Prilog III- Popis ugovora

Prilog IV.A- Tehnicka specifikacija_Grupa1

Prilog IV.B_Tehnicka specifikacija_Grupa 2

Prilog V.A i V.B. Troskovi za Grupu 1 i Grupu 2

Prilog VI.A i VI.B_Izjava o roku za Grupu 1 i Grupu 2

 

 

06.11.2015 IZMJENJENA DOKUMANTACIJA  ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje

PRILOG IV.A_Tehnicka specifikacija_Grupa 1..

Slijedom upita ponuditelja od 03.11.2015. g., prepoznato je da je potrebno dopuniti Prilog IV.A Dokumentacije za nadmetanje na način da se dodaju točke 2.17, 4.12 i 6.12 (sve označeno crvenom bojom u prilogu IV.A).

Nastavno na izmjenu Priloga IV.A: Dokumentacije za nadmetanje, a sukladno točki 1.7 Dokumentacije, bilo je potrebno produljiti rok za dostavu ponuda do 23. studenog 2015. godine (označeno crvenom bojom u novoj Dokumentaciji), kako bi ponuditelji imali 10 dana od objave izmijenjene dokumentacije do roka za predaju ponuda. Rok za predaju ponuda je istekao!

 

 

14.10.2015. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

Obavijest o nabavi

Dokumantacija za nadmetanje

Prilog I_Ponudbeni list

Prilog II- Izjava o nepostojanju razloga za iskljucenje

Prilog III- Popis ugovora

Prilog IV.A- Tehnicka specifikacija_Grupa1

Prilog IV.B_Tehnicka specifikacija_Grupa 2

Prilog V.A i V.B. Troskovi za Grupu 1 i Grupu 2

Prilog VI.A i VI.B_Izjava o roku za Grupu 1 i Grupu 2


 

Odgovori na pitanja koja su do sada postavili ponuđači:

 

20.10.2015.

P: U Prilogu IV.A_Tehnička specifikacija_Grupa 1 pod točkom 2.1.2.3. Naručitelj se referira na MS SQL Server. Molimo pojašnjenje da li Naručitelj predmetno uvjetuje ili samo preporučuje kao referencu.

O: U točki 2.3 Dokumentacije za nadmetanje pod naslovom – Opis posla i tehnička specifikacija, među ostalim, navodi se sljedeće: “Za sve stavke Troškovnika u kojima se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi jednakovrijedno traženom ili navedenom.“ Drugim riječima, ponuditelj može ponuditi server koji je jednakovrijedan referentnom MS SQL Server-u

 

02.11.2015

P: U točki 2.2. DZN Naručitelj navodi, pod paragrafom “Važna napomena” da je rok valjanosti ponude 120 dana,
dok se u točki 5.6. DZN izražava rok od 60 dana. Molimo pojašnjenje kontradiktornosti.

O: 1. U točki 2.2 rok valjanosti 120 dana odnosi se na održavanje ERP informacijskog sustava, CRM informacijskog sustava i aplikacije za e-fakturiranje koji nisu predmet nabave niti u Grupi 1 niti u Grupi 2 u ovom postupku javne nabave, a obzirom da održavanje ne može biti dio projekta koji se sufinancira iz sredstava EU. Ovaj rok valjanosti nije potrebno navoditi u ponudi već, kako se to navodi u opisanoj točki 2.2. Dokumentacije, samom predajom ponude za Grupu 1 naručitelj smatra da je ponuditelj dao obvezujuću ponudu važeću 120 dana od 14. listopada 2015. godine, za usluge održavanje ERP informacijskog sustava, CRM informacijskog sustava i e-fakturiranje po cijeni koju izrazi u točki 5- „Cijena održavanja kroz 5 godina“ iz Ponudbenog lista iz Priloga 1 Dokumentaciji. Rok valjanosti ponude iz točke 5.6 odnosi se na predmet nabave iz Grupe 1 i Grupe 2.

 

P: Obzirom nije navedeno, molimo Naručitelja da pojasni koji operativni sustav koristi na svojim radnim jedinicama (Windows, Unix, Linux)

O: Naručitelj koristi MS Windows operativni sustav

 

P: Molimo Naručitelja da navede posjeduje li infrastrukturu na kojoj će biti implementiran budući sustav (serveri), te ako posjeduje, molimo da navede specifikacije

O: Budući sustav će biti implementiran na infrastrukturu sljedećih specifikacija:


X9DRi-F
INTEL Xeon E5-2620v2 x 2
64GB DDR3 ECC Reg (1600)
LSI 9271/8i
cache vault (LSICVM01)
300GB SAS 15k RPM x 6
1TB SAS 7200 RPM

 

P: Molimo naručitelja da navede broj korisnika poslovnih procesa, prema točki 2.1 DZN

O: Naručitelj upućuje na izmjenjenu dokumentaciju u dijelu PRILOG IV.A_Tehnička specifikacija_Grupa1.

 

P: Da li Naručitelj koristi EDI pružatelje usluga, i ako koristi, po kojem standardu?

O: Naručitelj trenutno ne koristi EDI pružatelja usluge

 

03.11.2015

P: Troškovnik Grupe 1 pod jedinica mjere'' Licenca'' od kojem se točno broju radi korisnika/licenci ERP-a, CRM-a i sustava e- fakturiranja? Informacija je općenito važna za formiranja ekonomski najpovoljnije ponude i za definiranje cijene koštanja edukacije i samog održavanja.

O: Naručitelj upućuje na izmjenjenu dokumentaciju u dijelu PRILOG IV.A_Tehnička specifikacija_Grupa1.

 

05.11.2015


P: Moraju li bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude biti ovjerene od strane javnog biljažnika ?

O:Da


06.11.2015

P: Molimo da navedete što se podrazumijeva pod terminom “predmet ugovora”, koji se nalazi u trećem stupcu tablice, u dokumentu “PRILOG III Popis Ugovora”. Govori li Naručitelj o nazivu pojedinog ugovora koji će se priložiti ponudi ili je u tom stupcu potrebno detaljnije specificirati opis ugovorenog posla iz ugovora?

O: Iako se u nekim slučajevima mogu podudarati, predmet ugovora nije naziv ugovora nego specifikacija onoga što je ponuditelj kao prodavatelj ili isporučitelj isporučivao temeljem određenog ugovora koji u popisu navodi. Naručitelj upućuje na točku 4.2 Dokumentacije u kojoj se podrobnije govori što popis treba sadržavati.
 


04. - 07.11.2015

P:  Na koje točno računalo ciljate, na koji model ?

O: Ne ciljamo ni na jedan tip računala. Prihvatljiva su sva računala koja minimalno ispunjavaju tražene tehničke specifikacije. Naručitelj upućuje na dokumentaciju u dijelu PRILOG IV Tehnička specifikacija.

 

 

25.5.2015 ODLUKA O FINANCIRANJU

 

Naziv projekta: Bakrotisak – intagracija i optimizacija poslovnih procesa

Operativni program:  Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Javni poziv: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Korisnik: Bakrotisak d.d. , Graničarska 2a, 43280 Garešnica

Broj ugovora: RC.2.1.11-0366

Kratak opis projekta: Nabavom novih IKT rješenja Bakrotisak d.d. će riješiti ključni problem poslovanja –
neinformiranost i nepovezanost poslovnih procesa što dovodi do pada učinkovitosti, visokih materijalnih troškova
te administrativne opterećenosti. Projektom će se optimizirati i integrirati 10 poslovnih procesa, značajno
reducirati materijalni troškovi te smanjiti nepotrebne manualne radnje. To će osigurati rast i razvoj tvrtke,
jačanje pozicije na izvoznim tržištima, pozitivan utjecaj na ciljne skupine i krajnje korisnike
(zaposlenike, kupce i javnost), te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 852.202,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 681.760,80 HRK
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 80%

Razdoblje provedbe projekta : 1. srpnja 2015. godine – 1. srpnja 2016. godine

Kontakt za dodatne informacije: direktor@bakrotisak.hr

Status projekta: Projekt je odobren

 

ULAGANJE U BUDUĆNOST 

Naziv projekta: BAKROTISAK - INTEGRACIJA I OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Bakrotisak d.d.

 

                                              

   
        Europska unija          www.regionalna-konkurentnost.hr               www.strukturnifondovi.hr